Wmcz 2018: inwerkingtreding bekend

Geplaatst

Wmcz 2018 Het is zover. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling 2018 treedt op 1 juli 2020 inwerking. Dit is bekend gemaakt in het Staatsblad van 14 maart jongstleden. Klik hier voor een overzicht van de verschillen met de huidige Wmcz. Henry Goverde

Wmcz 2018: de veranderingen op een rij

Geplaatst

Inleiding Het verbeteren van de medezeggenschap van cliënten in de zorg kent een bewogen geschiedenis, die nog niet ten einde is. De laatste ontwikkeling is de herziening en verbetering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Dit heeft geresulteerd in het wetsvoorstel Wmcz 2018 dat op 21 mei 2019 is aangenomen door de Eerste Kamer. […]

Wmcz: laatste nieuws

Geplaatst Een reactie plaatsen

Inleiding Op 6 september 2019 heeft de ministerraad ingestemd met het ontwerpbesluit met regels over het toepassingsbereik van de nieuwe Wmcz (Wmcz 2018). De Eerste Kamer heeft tot medio oktober 2019 de mogelijkheid om op het ontwerpbesluit te reageren. Toepassing Wmcz 2018 Het ontwerpbesluit geeft in artikel 2 aan dat de Wmcz 2018 niet van […]

Wmcz 2018: aangenomen door Eerste Kamer

Geplaatst Een reactie plaatsen

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is door de Eerste Kamer op 21 mei 2019 als hamerstuk aangenomen. Voordat de nieuwe wet in werking kan treden dient eerst het traject van de uitvoeringsregeling te zijn doorlopen. Hiervoor geldt momenteel de Internetconsultatie. Wanneer dit traject vlot doorlopen wordt is het mogelijk dat de Wmcz […]

Wmcz 2018: internetconsultatie uitvoeringsregeling

Geplaatst Een reactie plaatsen

Inleiding Eind april 2019 is de door de minister voorgestelde uitvoeringsregeling van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) opengesteld voor internetconsultatie. Ondanks dat deze uitvoeringsregeling (Besluit Wmcz 2018) maar uit zes artikelen bestaat is deze toch van belang. Voorgesteld wordt namelijk dat de Wmcz 2018 voor een aantal zorginstellingen niet van toepassing is. […]

Governance en samenwerken: verzekerdeninvloed en de zorgverzekeraar

Geplaatst

Inleiding De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving heeft in 2014 voorstellen gedaan om de invloed van verzekerden in het zorginkoopproces te verbeteren. Daarna hebben meerdere Tweede Kamerleden in verschillende moties de regering opgeroepen om de invloed van verzekerden op het beleid van zorgverzekeraars te versterken ten behoeve van een beter evenwicht in het zorgstelsel. […]

Wetsvoorstel Wmcz 2018 aangenomen door de Tweede Kamer

Geplaatst

Het wetsvoorstel Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is op 20 november 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Dit betekent dat het wetsvoorstel in behandeling wordt genomen door de Eerste Kamer. Belangenorganisaties van cliënten hebben de Eerste Kamer verzocht om het wetsvoorstel met spoed te behandelen. Klik hier voor informatie over het wetsvoorstel. […]

Wmcz 2018: behandeling in de Tweede Kamer

Geplaatst

Het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is onlangs behandeld in de Tweede Kamer. Ter voorbereiding op deze plenaire behandeling hebben belanghebbenden vanuit de sector hun reacties op het wetsvoorstel voorgelegd aan de Tweede Kamer. Er lijkt langzamerhand duidelijkheid te ontstaan dat de Wmcz 2018 zal uitgaan van een centrale cliëntenraad, tenzij er […]

Wmcz 2018: nota van wijzigingen juli 2018

Geplaatst

Op 4 juli 2018 heeft de minister voor Medische Zorg wijzigingen gepresenteerd voor het aanpassen van het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Deze wijzigingen bevat een beperkt aantal inhoudelijke en technische wijzigingen van het wetsvoorstel. Een bewijs dat de kans groot is dat de Wmcz 2018  de eindstreep zal halen. Lees verder: Wmcz 2018 […]

Wmcz 2018: kritiek op wetsvoorstel door BoZ

Geplaatst

Inleiding Het verbeteren van cliëntmedezeggenschap binnen de zorg is niet eenvoudig. Het wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) ligt ter behandeling in de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel beoogt de huidige Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) te vervangen. De brancheorganisaties ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN, verenigd in de BoZ, leveren fundamenteel kritiek op het wetsvoorstel […]